tanitanek.com

Az új NAT tervezetéről

A Civil Közoktatási Platform (CKP) véleményezte a Nemzeti Alaptanterv augusztus végén nyilvánosságra került tervezetét. Álláspontunk szerint a NAT-2018 tervezet a tanítás-tanulás kérdéseiben korszerű szemléletmódot képvisel, tartalmi szabályozással kapcsolatos javaslatai, merev, indokolatlanul részletező előírásai azonban a szakmai szempontból pozitívan értékelhető alapelveknek ellentmondva tovább erősítik az oktatási központosítást, nem szüntetik meg a tanulók és a pedagógusok túlterheltségét, és ezzel tovább mélyítik a magyar oktatás egyre inkább láthatóvá váló válságát.
tanitanek.com

Pártok oktatáspolitikai elképzelései

A választások előtt a Civil Közoktatási Platform egy négy alkalomból álló rendezvénysorozat keretében kérdezte meg a választásokon indulni kívánó pártokat oktatáspolitikai elképzeléseikről.
tanitanek.com

Jogi állásfoglalás a honvédelmi intézkedési tervről

A köznevelési intézményeket honvédelmi intézkedési terv készítésre kötelező utasítás ellentétes a lelkiismereti szabadsággal. Az alábbiakban közöljük Deák Dániel egyetemi tanár elemzését.
tanitanek.com

A felsőoktatás és a közoktatás érintkezési pontjaira vonatkozó javaslatok

A felsőoktatás egyes területei - elsősorban a továbbtanulási feltételek és a pedagógusképzés - szoros összefüggésben vannak a közoktatással. A CKP ezért javaslatcsomagot állított össze a felsőoktatás irányítása részére.
tanitanek.com

Miért rossz megoldás a szakmaszerkezeti döntés?

Az évente kormányrendelettel meghozott ún. szakmaszerkezeti döntés megyénként meghatározza, hogy a szakmunkásképzőkben (hivatalos nevén: szakközépiskolákban) milyen szakmákban, a szakgimnáziumokban milyen ágazatokban hány főnek lehet államilag finanszírozott képzést indítani. Elemzésünkben bemutatjuk, hogy a rendelkezésnek mind a jelenlegi formája és kivitelezése, mind az elve szakmaiatlan, értelmetlen, és a gazdaság, az iskolák és a tanulók szempontjából is káros.
tanitanek.com

Okosan az iskolai pénzügyi neveléssel!

A Civil Közoktatási Platform álláspontja az NGM hétéves, „Okosan a pénzzel!” Pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája című tervezetéről
tanitanek.com

Tényleg magas az oktatásra fordított kiadások aránya a GDP-hez viszonyítva?

Balog Zoltán, az EMMI minisztere egy a sajtóban megjelent megnyilatkozásában azt mondta, hogy Magyarország az oktatásra egy évben a GDP 5,2%-át költi, s hogy ezzel Közép-Európában Lengyelországgal együtt az élen állunk. Szakértők szerint azonban ez a megállapítás téves.
tanitanek.com

A hazai közoktatási rendszer megújításának első, halaszthatatlan lépései

A Civil Közoktatási Platform szakmai szervezetei megvitatták, és a választásokra készülő demokratikus pártok, illetve oktatáspolitikusok figyelmébe ajánlják azokat az első és legfontosabb lépéseket, amelyeket mielőbb meg kellene tenni a hazai közoktatási rendszer újjáélesztése érdekében.
tanitanek.com

"A ​ nemzeti ​ köznevelés ​ tartalmi ​ ​szabályozásának ​ ​koncepciójáról és ​ ​az ​azzal ​ ​összefüggő ​ ​egyes ​ ​stratégiai ​ ​kérdésekről szóló ​ ​dokumentum" bírálata

Augusztusban került nyilvánosságra a NAT-koncepciót és néhány más kérdést ismertető dokumentum. Alábbiakban közöljük Nahalka István részletes bírálatát. Összefoglalónkból eljuthat a hivatalos oldalakon nem elérhető dokumentumhoz és korábbi anyagainkhoz, köztük a CKP alternatív NAT koncepciójához is.
tanitanek.com

BTMN tanulók - miért káros a törvénymódosítás?

A köznevelési törvény módosítása megszünteti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók értékelés alóli felmentésének lehetőségét. Szakmai véleményekkel támasztjuk alá, miért káros ez, miért nem elegendő, hogy a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók felmentési lehetősége megmarad.
tanitanek.com

NAT-koncepció - kritika és "kármentő" alternatíva

Március elején bejelentették, hogy a Kerekasztal elfogadta és vitára bocsátja az új NAT koncepcióját. Az általunk megismert, nyilvánosságra nem hozott koncepció sem tartalmában, sem minőségében nem felel meg elvárásainknak. Ezért a CKP-ban saját, "kármentő" koncepció készült, amelyet a hivatalossal együtt szeretnénk vitára bocsátani.
tanitanek.com

Állásfoglalás a kormány iskolaszerkezeti változtatásra vonatkozó javaslatáról

Az ország közvéleménye 2017. március elején ismerhette meg a kormány ötletét a magyar iskolarendszer átalakításával kapcsolatban. A szándék az, hogy épüljön be a struktúrába, az általános iskola nyolc évfolyama elé egy egyéves iskolaelőkészítő, az óvoda és az alapoktatás közötti távolságot áthidaló nevelési szakasz.
tanitanek.com

Közvéleménykutatás a közoktatásról

2016 őszén az OFOE munkacsoportja Lannert Judit oktatáskutató vezetésével online kérdezést végzett pedagógusok, szülők és diákok körében. 3336 érvényes kérdőív alapján készült el az első gyorsjelentés, ebből közlünk itt néhány részletet. A kérdőív eredményeiből számos olyan aktuális probléma körvonalazódik, amiről beszélni, vitázni kell, és amely segítheti a CKP-t is további tevékenysége megtervezésében.
tanitanek.com

Esélytelen esélyegyenlőség - Az IPR tündöklése és bukása

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (hivatalos dokumentumokban használt neve: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítések) elhalásának szomorú története.
tanitanek.com

A Civil Közoktatási Platform követelései

A Köznevelési törvény 5. évfordulóján tartott helyzetértékelésen megfogalmaztuk a Civil Közoktatási Platform követeléseit.
tanitanek.com

Ötéves a Köznevelési törvény - évfordulós helyzetértékelés

A törvény elfogadása óta eltelt öt év lehetővé teszi annak értékelését, hogy közoktatási rendszer teljes átalakítása milyen hatást gyakorolt az oktatási eredményekre.
tanitanek.com

Kockás könyv- Kiút az oktatási katasztrófából

Elkészült a Kockás könyv, a Civil Közoktatási Platform elemzése a magyar közoktatás alapvető, jelentős beavatkozást igénylő problémáiról és azok lehetséges megoldásáról. A Kiút az oktatási katasztrófából alcímű szakmai anyag három változatban érhető el. A részletes elemzést tartalmazó Kockás könyv mellett az anyag lényegét összefoglaló Kockás füzet, és a hagyományos és az általunk jónak tartott szemléletet összefoglaló Kockás táblázat is elolvasható és letölthető a ckpinfo.hu/kockaskonyv címről.
tanitanek.com

Két kérdés: A szegregáció tényei és a kerekasztal átalakítása

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának dec. 5-i ülésén Kész Zoltán független képviselő két, a Civil Közoktatási Platform által megfogalmazott kérdést tett fel Balog Zoltánnak. A miniszter a kérdésekre nem volt hajlandó válaszolni.
tanitanek.com

Mik a valódi kérdések? A CKP álláspontja a NAT megújításának szakmai kérdéseivel kapcsolatban

A Köznevelési Kerekasztal munkájának részeként, a Tartalomfejlesztési munkacsoportban zajlik a Nemzeti Alaptanterv (NAT) megújításához kapcsolódóan egy koncepció kialakítása. A Tartalomfejlesztési munkacsoport egyáltalán azonban nem foglalkozik olyan kérdésekkel, amelyek egy új NAT elkészítésének és kiadásának folyamatában válaszokat követelnének.
tanitanek.com

Hogyan kellene működnie a Kerakasztal utódjának?

A sajtóból, illetve a közzétett összefoglalóból értesültünk a Köznevelési Kerekasztal átalakításának a tervéről. A CKP Ügyvivő Palkovics Lászlóhoz írt levelében összefoglalja azokat a feltételeket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az új oktatáspolitikai egyeztető fórum demokratikus, hatékony, legitim legyen.
tanitanek.com

Az Európa Bizottság oktatási jelentése - van-e oka a kormánynak örülni?

Megjelent az Európai Bizottság Oktatás és képzés 2016 jelentése.
tanitanek.com

Az alapítványi szakképzés végórái

A kormány "szakmaszerkezeti döntése" a z alapítványi szakképzés szinte teljes tmegszűnéséhez vezet.
tanitanek.com

Kötelező felvételi követemények a gimnáziumi továbbtanuláshoz

Több fórumon is nyilvánosságra hozták azt az elképzelést, hogy csak azok tanulhassanak tovább gimnáziumban, akik megfelelnek egy központi felvételin.
tanitanek.com

A CKP levélváltása Lázár Jánossal a szakképzés ügyében

Augusztus 11-én a CKP szakképzési állásfoglalását eljuttatta az összes, a szakképzéssel bármilyen kapcsolatba hozható minisztérium vezetőjének. Az első válasz a közelmúltban érkezett, Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztertől. A levél hangneme miatt a CKP ügyvivő testülete fontosnak tartotta egy hosszabb válaszlevél megírását.
tanitanek.com

Digitális Oktatási Stratégia

A Kormány a 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját.
tanitanek.com

Gyermekvédelmi törvény módosításának tervezete

Az egyéni képviselői indítvány lehetővé tenné a gyermekek családból való kiemelését, ha a szülő nem működik együtt az egészségügyi, ill. oktatási szolgáltatókkal.
tanitanek.com

A CKP állásfoglalása a szakgimnáziumi változtatásokról

A szakképzés átalakításának felfüggesztése a CKP 12 pontjának fontos követelése volt. Annak ellenére, hogy a változtatásokat a CKP-n kívüli szakmai szervezetek – köztük a Nemzeti Pedagógus Kar – is kritizálták, és még a Köznevelési Kerekasztal sem támogatta, és annak ellenére, hogy a változások előkészítése a mai napig nem történt meg, a kormányzat ragaszkodik azok szeptember 1-i bevezetéséhez. Ez késztette a Civil Közoktatási Platformot arra, hogy részletes szakmai állásfoglalást készítsen a szakgimnáziumi oktatást érintő, már megtörtént, illetve tervezett változtatásokkal kapcsolatban, és azt cselekvésre felszólító kísérőlevéllel eljuttassa a döntéshozókhoz és a közoktatásban, szakképzésben érintettekhez.
tanitanek.com

A CKP követeléseinek jelenlegi helyzete

A tanév végével áttekintjük, mi történt a CKP által támogatott Tanítanék és PSZ követelésekkel, ill. a 12 pont követeléseivel kapcsolatban.
tanitanek.com

A NAT és a kerattantervek átalakításáról, a tartalmi szabályozásról

Az elmúlt hetekben a kormány megindította a Nemzeti alaptanterv (NAT) és a miniszter által kiadott kerettantervek átalakításának munkálatait. E dokumentumok a közoktatás tartalmi szabályozásának legfőbb meghatározó elemei, megváltoztatásuk mindig felveti az egész tartalmi szabályozás megfelelő voltának kérdését.
tanitanek.com

Miért nem örülünk annak, aminek a kormány szerint örülnünk kellene?

Az utóbbi napokban interjúkban, rendeletekben, rendelettervezetekben óriási mennyiségű olyan információ zúdult ránk, amelyekkel kapcsolatban állásfoglalásra van szükség. Ezek egy részét úgy publikálja a kormány, mint a pedagógus-követelések teljesítését. Miért nem tudunk nekik mégsem örülni? És mik azok a történések, amelyeknek még a kormány szerint sem kellene örülnünk?
tanitanek.com

Esélyteremtés vagy Taigetosz? SNI gyermekek a közoktatásban

A sajátos nevelési igényű - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autista, pszichés fejlődési zavarral küzdő - gyermekek fejlesztése, oktatása nem biztosítja esélyüket a lehető legfüggetlenebb, leginkább kiteljesedett életre, a társadalmi beilleszkedésre.
tanitanek.com

Mi a baj a jövő évi költségvetéssel?

2017-ben tovább csökkenek az oktatási kiadások.Megmarad a kölcsöntankönyv, és tovább nehezítik az alternatív tantervek benyújtását, az alapítványi iskolák működését. Ráadásul a tervek és a tényleges költések jövőre sem lesznek köszönőviszonyban sem egymással.
tanitanek.com

Állítsák le a rombolást a szakképzésben!

A kormányzat folytatja a szakképzés átalakítását. A kor követelményeinek ellentmondva a múlt századi szakképzési rendszer visszaállítása a cél. A Kereskedelmi Kamara instrukciói alapján, egyes gazdasági szereplők rövidtávú érdekeit figyelembe véve újabb tanulóktól veszik el a lehetőséget boldogulásra, és teszik tönkre hosszú távon a magyar gazdaságot.
tanitanek.com

A tankönyvrendelés véglegesítése - KÉRDÉSEK ÉS JELZÉSEK

A tankönyvrendelés terén teljes a káosz. Jelezzétek, ha jogsértést tapasztaltok! Küldjétek el kérdéseiteket, hogy továbbítsuk az illetékeseknek! Használjátok ki az utolsó napokat!
tanitanek.com

A CKP 12 pontja - magyarázatokkal ellátva

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK A Civil Közoktatási Platform által a kormánytól követelt, haladék nélkül meghozandó intézkedések a közoktatás akut problémáinak orvoslására magyarázatokkal

tanitanek.com

A NAT és a kerattantervek átalakításáról, a tartalmi szabályozásról

Az elmúlt hetekben a kormány megindította a Nemzeti alaptanterv (NAT) és a miniszter által kiadott kerettantervek átalakításának munkálatait. E dokumentumok a közoktatás tartalmi szabályozásának legfőbb meghatározó elemei, megváltoztatásuk mindig felveti az egész tartalmi szabályozás megfelelő voltának kérdését.
tanitanek.com

A CKP értékei és az orbáni iskola valósága: szembeállítás és magyarázat

A CKP munkájában alapul szolgáló értékek magyarázata mellett áttekintjük, mennyiben ellentétes a jelenlegi oktatáspolitika ezekkel az értékekkel